Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

Royal Palace
Adres: Korte reke 9, 4325AM, Renesse
Telefoonnummer: 0111-462000
KvK-nummer: 22029730

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld via de website.

Artikel 3 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Hiervan uitgesloten zijn sfeerfoto’s, welke uitsluitend bedoeld zijn ter decoratie. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 4. Het aanbod kan allergenen bevatten. Heeft u een allergie, neem dan telefonisch contact met ons op voordat u een bestelling plaatst. U kunt ook uw allergieën vermelden in het opmerkingen vak tijdens het bestellen.

Artikel 4 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web-omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product en/of de dienst aan de consument de informatie zoals beschreven in artikel 4.6 en 4.7, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager beschikbaar stellen.
 6. Het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan.
 7. De prijs met inbegrip van alle belastingen van het product of dienst; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand.

Artikel 5 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 6 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. De telefonische en online bestellingen dienen afgehaald te worden op het bezoekadres van restaurant Royalpalace
  Korte reke 9, 4325AM, Renesse
  Telefoonnummer: 0111-462000
 3. De ondernemer zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 minuten uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bereiding vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan zo spoedig mogelijk bericht. De consument heeft in dat geval het recht op eventuele vergoeding indien de betaling al heeft plaatsgevonden.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 7 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen uiterlijk te worden voldaan bij afhalen van de bestelling.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,00; 10% over de daaropvolgende € 2.500,00 en 5% over de volgende € 5.000,00 met een minimum van € 40,00. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.
 4. Standaard wordt er €0,40 cent administratieve kosten in rekening gebracht bij een online bestelling. Die als service kosten staan.

Artikel 8 – Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 9 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Artikel 10 – De rechten van intellectuele eigendom.
 1. Alle rechten van intellectuele eigendom m.b.t. de content van www.royalpalace-renesse.nl en de aangeboden producten, incl. verpakking/reclamemateriaal berusten uitsluitend bij Royal Palace, aan haar gelieerde vennootschappen en/of haar leveranciers. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom (knowhow en handelsgeheimen inbegrepen) in Nederland of elders, die in verband staan met de (content van de) website www.royalpalace-renesse.nl en of de geleverde producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal in het algemeen. Het is u niet toegestaan op de website en of producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen, te kopiëren, op andere wijze te (her)gebruiken of te verwijderen, noch de website of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch op enigerlei andere wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van Royal Palace, aan haar gelieerde vennootschappen en/of haar leveranciers.

Artikel 1 – Identificatie van de Ondernemer

Naam: Het wapen van Renesse B.V. / Royal Palace
Adres: Korte Reke 9, 4325AM, Renesse
Telefoon: 0111-462000
Kamer van Koophandel nummer: 22029730

Artikel 2 – Toepasbaarheid

Deze algemene voorwaarden zijn van kracht op alle aanbiedingen van de ondernemer en op elke overeenkomst op afstand die gesloten wordt tussen de ondernemer en de consument. De tekst van deze voorwaarden is beschikbaar gesteld aan de consument op de website, voordat de overeenkomst op afstand wordt afgesloten.

Artikel 3 – Het Aanbod

Aanbiedingen met beperkte geldigheidsduur of specifieke voorwaarden worden duidelijk aangegeven. De beschrijving van de producten/diensten is gedetailleerd genoeg voor een juiste beoordeling door de consument. Gebruikte afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de producten/diensten, met uitzondering van sfeerafbeeldingen die enkel ter decoratie dienen. Aanbiedingen binden de ondernemer niet bij kennelijke vergissingen of fouten. Elk aanbod bevat heldere informatie over de rechten en plichten die verbonden zijn aan de aanvaarding ervan. Bij producten met mogelijke allergenen dient de consument contact op te nemen met de ondernemer of allergieën te vermelden bij de bestelling.

Artikel 4 – De Overeenkomst

De overeenkomst wordt gesloten bij aanvaarding van het aanbod door de consument en het naleven van de gestelde voorwaarden. Bij elektronische aanvaarding bevestigt de ondernemer onmiddellijk de ontvangst. Totdat deze bevestiging is ontvangen, kan de consument de overeenkomst ontbinden. De ondernemer zorgt voor een veilige overdracht van data en een veilige betaalomgeving bij elektronische transacties. De ondernemer heeft het recht een overeenkomst te weigeren of aan speciale voorwaarden te verbinden na onderzoek naar de kredietwaardigheid van de consument. Bij levering verstrekt de ondernemer alle relevante informatie aan de consument.

Artikel 5 – De Prijs

Prijzen van producten/diensten worden niet verhoogd gedurende de vermelde geldigheidsduur, behalve bij wijzigingen in btw-tarieven. Producten/diensten met variabele prijzen, gebonden aan financiële marktschommelingen, worden duidelijk als zodanig vermeld. Alle prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 6 – Levering en Uitvoering

De ondernemer hanteert grote zorgvuldigheid bij het ontvangen en uitvoeren van bestellingen. Bestellingen moeten worden afgehaald op het vermelde adres. De uitvoering van bestellingen gebeurt zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 30 minuten, tenzij anders overeengekomen. Bij vertraging wordt de consument direct geïnformeerd. In geval van annulering na vertraging wordt de consument vergoed. De ondernemer draagt het risico voor beschadiging/vermissing tot aan de levering.

Artikel 7 – Betaling

Betaling dient plaats te vinden bij het afhalen van de bestelling, tenzij anders overeengekomen. Onjuistheden in betaalgegevens dienen direct gemeld te worden. Bij niet-tijdige betaling is de consument wettelijke rente verschuldigd en kunnen incassokosten in rekening worden gebracht.

Administratiekosten bij Online Bestellingen
Bij online bestellingen worden automatisch administratiekosten in rekening gebracht. Deze kosten dekken de administratieve verwerking en de onderhoudskosten van het online bestelsysteem. Dit zorgt voor een efficiënte en veilige verwerking van uw bestelling.

Artikel 8 – Klachtenregeling

Klachten dienen binnen een redelijke termijn, volledig en duidelijk omschreven, ingediend te worden. Klachten worden binnen 14 dagen na ontvangst behandeld. Indien meer tijd nodig is, wordt de consument hierover geïnformeerd. Er wordt minimaal 4 weken tijd gegeven om de klacht gezamenlijk op te lossen voordat deze escaleert naar een geschil.

Artikel 9 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 10 – Intellectuele Eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van de website www.royalpalace-renesse.nl en de aangeboden producten, inclusief verpakkings- en reclamemateriaal, behoren toe aan Royal Palace of zijn leveranciers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming materiaal te wijzigen, kopiëren, hergebruiken of schade toe te brengen aan de rechten van Royal Palace.

0
  0
  Winkelmand
  Your cart is emptyReturn to Shop

  MAANDAGEN GESLOTEN!

  Bedankt dat u contact met ons hebt opgenomen.

  We nemen spoedig contact met u op en hopen u van dienst te kunnen zijn.

  Bedankt voor uw reservering

  We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt